logo

MYSO For Change

最新消息

青交11月23日辦公時間至下午17:00

22nd Nov 2012 (Thursday)
因明天(11月23日)本會將舉行會員大會,所以將於下午五點關門,敬請留意,謝謝!

                                                                                澳門青年交響樂團協會  敬啟
                                                                                          2012年11月22日